Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

A. Lý thuyết 

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.

Độ dài C của một đường tròn có bán kính R được tính theo công thức:

             C=2πR

Nếu gọi d là đường kính đường tròn (d=2R) thì

                                      C=πd

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung n0 được tính theo công thức:

             lπRn/180         

B. Bài tập 

Bài 65 (trang 94 SGK Toán 9 tập 2): Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

Bán kính R của đường tròn 10   3      
Đường kính d của đường tròn   10   3    
Độ dài C của đường tròn         20 25,12

Lời giải

Bán kính R của đường tròn 10 5 3 1,5 3,2 4
Đường kính d của đường tròn 20 10 6 3 6,4 8
Độ dài C của đường tròn 62,8 31,4 18,84 9,42 20 25,12

Bài 66 (trang 95 SGK Toán 9 tập 2): a) Tính độ dài cung 60o của một đường tròn có bán kính 2dm.

b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 650mm.

Lời giải

Giải bài 66 trang 95 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 67 (trang 95 SGK Toán 9 tập 2): Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ):

Bán kính R của đường tròn 10cm   21cm 6,2cm  
Số đo n của cung tròn 90 50   41 25
Độ dài l của 1 cung tròn   35,6cm 20,8cm   9,2cm

Lời giải

Áp dụng công thức:l= πRn/180.

Bán kính R của đường tròn 10cm 40,8cm 21cm 6,2cm 21cm
Số đo n của cung tròn 90 50 57 41 25
Độ dài l của 1 cung tròn 15,7cm 35,6cm 20,8cm 4,4cm 9,2cm