Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn ( bài tập tiếp )

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 71 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây với tâm lần lượt là B, C, D, A theo đúng kích thước đã cho (cạnh hình vuông ABCD dài 1cm). Nêu cách vẽ đường xoắn AEFGH. Tính độ dài đường xoắn đó.

Giải bài 71 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 55

Lời giải

Cách vẽ:

Giải bài 71 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 72 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm. Dây cua-roa bao bánh xe theo cung AB có độ dài 200mm. Tính góc AOB (h.56).

Giải bài 72 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 56

Lời giải

Giải bài 72 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 73 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Đường tròn lớn của Trái Đất dài khoảng 40000km. Tính bán kính Trái Đất.

Lời giải

Gọi bán kính Trái Đất là R thì độ dài kinh tuyến Trái Đất là πR (giả thiết Trái Đất tròn và kinh tuyến bằng nửa đường tròn lớn).

Giải bài 73 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 74 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Vĩ độ của Hà Nội là 20o01′. Mỗi vòng kinh tuyến của Trái Đất dài khoảng 40 000km. Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo.

Lời giải

Giải bài 74 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 75 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn (O), bán kính OM. Vẽ đường tròn tâm O’, đường kính OM. Một bán kính OA của đường tròn (O) cắt đường tròn (O’) ở B.

Giải bài 75 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 75 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 75 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 76 (trang 96 SGK Toán 9 tập 2): Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung AmB với độ dài đường gấp khúc AOB.

Giải bài 76 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 76 trang 96 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9