Bài 8, bài 9, bài 10 trang 107 sách giáo khoa lớp 11

Bài 8, bài 9, bài 10 trang 107 sách giáo khoa lớp 11

Bài 8 (trang 107 SGK Đại số 11): Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của các cấp số cộng (un), biết:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 8 (trang 107 SGK Đại số 11)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 9 (trang 107 SGK Đại số 11): Tìm số hạng dầu u1 và công bội q của các cấp số nhân (un), biết:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 9 (trang 107 SGK Đại số 11)

Dùng công thức: un = u1.qn-1 với n > 2

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 10 (trang 108 SGK Đại số 11): Tứ giác ABCD có số đo của các góc lập thành một cấp số cộng theo thứ tự A, B, C, D. Biết rằng góc C gấp 4 lần góc A. Tính các góc của tứ giác.

Lời giải Bài 10 (trang 108 SGK Đại số 11 

Kí hiệu: ∠ : góc

Các góc của tứ giác là ∠A, ∠B, ∠C, ∠D ( ∠A > 0) tạo thành cấp số cộng:

Vậy ∠B=∠A + d, ∠C=∠A + 2d, ∠D= ∠A+3d.

Theo giả thiết ta có:∠ C =5∠A => ∠A + 2d = 5∠A <=> <=> 2d = 4∠A

Mặt khác ∠A + B ∠ + C ∠ + ∠D =360o

=> ∠A + ∠A +d + ∠A +2d + ∠A +3d = 360o

<=> 4∠A + 12∠A = 360o <=> 16∠A = 360o <=> ∠A= 22o30′, d=45o

Vậy ∠B = 67o30′; ∠C = 112o30’; ∠D = 157o30′