Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11) và lời giải Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11)

Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11) và lời giải Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11)

Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11): Từ một hộp chứa 5 quả cầu được đánh số 1, 2, 3, 4, 5 lấy ngẫu nhiên liên tiếp hai lần mỗi lần một quả và xếp theo thứ tự từ trái sang phải.

a. Mô tả không gian mẫu.

b. Xác định các biến cố sau:

A: “Chữ số sau lớn hơn chữ số trước”

B: “Chữ số trước gấp đôi chữ số sau”

C: “Hai chữ số bằng nhau”.

Lời giải Bài 7 (trang 64 SGK Đại số 11)

a. Không gian mẫu gồm 10 phần tử được mô tả như sau:

Ω = {(1; 2), (2; 1), (1; 3), (3; 1), (1; 4), (4; 1), (1; 5), (5; 1), (2; 3), (3; 2), (2; 4), (4; 2), (2; 5), (5; 2), (3; 4), (4; 3), (3; 5), (5; 3), (4; 5), (5; 4)}

+ A: “Chữ số sau lớn hơn chữ số trước”

A = {(1; 2), (1; 3), (1; 4), (1; 5), (2; 3), (2; 4), (2; 5), (3; 4), (3; 5), 4; 5)}

+ B: “Chữ số trước gấp đôi chữ số sau”

B = {(2; 1), (4; 2)}

+ C: “Hai chữ số bằng nhau”.

C = ∅