Bài 6 (trang 64 SGK Đại số 11

Bài 6 (trang 64 SGK Đại số 11) và Lời giải Bài 6 (trang 64 SGK Đại số 11

Bài 6 (trang 64 SGK Đại số 11): Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi xuất hiện mặt sấp hoặc cả 4 lần ngửa thì dừng lại.

a. Mô tả không gian mẫu.

b. Xác định các biến cố.

A: “Số lần gieo không vượt quá 3”

B: “Số lần gieo là 4”

Lời giải Bài 6 (trang 64 SGK Đại số 11

a. Không gian mẫu của phép thử gồm 5 phần tử được mô tả sau:

Ω = {S, NS, NNS, NNNS, NNNN}

b. Xác định các biến cố:

+ A: “Số lần gieo không vượt quá 3”

A = {S, NS, NNS}

+ B: “Số lần gieo là 4”

B = {NNNS, NNNN}.