Bài 6 trang 11 sách giáo khoa toán Đại số 11 cơ bản

Bài 6 trang 11 sách giáo khoa toán Đại số 11: Dựa trên đồ thị hàm số y = sin x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Bài 6 trang 11 sgk toán Đại số lớp 11: Dựa trên đồ thị hàm số y = sin x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Lời giải

Đồ thị hàm số y = sin x:

Đồ thị hàm số y = sin x:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sin x, để hàm số nhận giá trị dương thì:

x ∈ (-2π; -π); (0; π); (2π; 3π)…

hay x ∈ (k2π; π + k2π) với k ∈ R.