Bài 5 (trang 64 SGK Đại số 11) xác suất

Bài 5 (trang 64 SGK Đại số 11) xác suất 

Bài 5 (trang 64 SGK Đại số 11): Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và các thẻ đánh số 7, 8, 9, 10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thẻ.

a.Mô tả không gian mẫu.

b.Kí hiệu A, B, C là các biến cố sau:

A: “Lấy được thẻ màu đỏ”

B: “Lấy được thẻ màu trắng”

C: “Lấy được thẻ ghi số chắn”.

Hãy biểu diễn các biến cố A, B, C bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu.

Lời giải Bài 5 (trang 64 SGK Đại số 11)

a. Không gian mẫu gồm 10 phần tử: Ω = {1, 2, 3, …, 10} trong đó “kết quả có thể lấy trúng thẻ màu đỏ, màu xanh, màu trắng.

b. A, B, C “là các biến cố”.

+ A: “Lấy được thẻ màu đỏ”

A = {1, 2, 3, 4, 5}

+ B: “Lấy được thẻ màu trắng”

B = {7, 8, 9, 10}

+ C: “Lấy được thẻ ghi số chắn”.

C = {2, 4, 6, 8, 10}