Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

 A. Lý thuyết 

1. công thức nghiệm thu gọn

Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a0và b=2bΔ=b′^2ac

– Nếu Δ>thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

x1 = b+′/ax2b′/a

– Nếu Δ=0 thì phương trình có nghiệm kép

x1 =x2b′/a

– Nếu Δ<0 thì phương trình vô nghiệm.

2. Chú ý:

– Khi a>0 và phương trình ax^2+bx+c=0 vô nghiệm thì biểu thức ax^2+bx+c>0 với mọi giá trị của x.

– Nếu phương trình ax^2+bx+c=0 có a<0 thì nên đổi dấu hai vế của phương trình để có a>0, khi đó dể giải hơn.

– Đối với phương trình bậc hai khuyết ax^2+bx=0ax^2+c=0 nên dùng phép giải trực tiếp sẽ nhanh hơn.

B. Bài tập 

Bài 17 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2): Xác định a, b’, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

Giải bài 17 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Lời giải

Giải bài 17 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 17 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 18 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2): Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + 2b’x + c = 0 và giải chúng. Sau đó, dùng bảng số hoặc máy tính để viết gần đúng nghiệm tìm được (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

Giải bài 18 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Lời giải

Giải bài 18 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 19 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2)Đố. Đố em biết vì sao khi a > 0 và phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm thì ax2 + bx + c > 0 với mọi giá trị của x?

Lời giải

Giải bài 19 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 20 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài 20 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Lời giải

Giải bài 20 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 21 (trang 49 SGK Toán 9 tập 2): Giải vài phương trình của An Khô-va-ri-zmi (xem Toán 7, Tập 2, tr.26):

Giải bài 21 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Lời giải

Giải bài 21 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9