Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm số

Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm số

Bài 5 (trang 133 SGK Đại số 11): Cho hàm số f(x) = …

Bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

a. Quan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá trị hàm số cho khi:

x →- ∞,x →3,x →-3+

b. Kiểm tra các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau:

Giải bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 5 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 

Bài 6 (trang 133 SGK Đại số 11): Tính:

Giải bài 6 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 6 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 133 SGK Đại số 11): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f. Gọi d và d lần lượt là khoảng cách từ một vật thật AB và ảnh AB của nó tới quang tâm O của thấu kính (hình dưới).

Bài 7 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Bài 7 trang 133 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Ý nghĩa: khi vật xa vô cực thì khoảng cách từ ảnh đến quang tâm bằng tiêu cực.