Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 giới hạn dãy số trang 122 SGK Đại số 11

Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 giới hạn dãy số trang 122 SGK Đại số 11

Bài 5 (trang 122 SGK Đại số 11): Tính tổng:

Bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 5 (trang 122 SGK Đại số 11)

Ta có, dãy số Giải bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11 là một cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu u1 = -1 và công bội q = -1/10.

Tổng của cấp số nhân đó là:

Bài 5 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 122 SGK Đại số 11): Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1,020 202…(chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số:

Lời giải Bài 6 (trang 122 SGK Đại số 11

Giải bài 6 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 122 SGK Đại số 11): Tính các giới hạn sau:

Giải bài 7 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 7(trang 122 SGK Đại số 11

Giải bài 7 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 8 (trang 122 SGK Đại số 11): Cho hai dãy số (un) và (nn). Biết lim un = 3, lim vn = + ∞. Tính các giới hạn:

Giải bài 8 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 8 (trang 122 SGK Đại số 11

Giải bài 8 trang 122 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11