Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, bài 8 trang 176, 177 sách giáo khoa Toán đại số 11: cách đạo hàm, đạo hàm

Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, bài 8 trang 176, 177 sách giáo khoa Toán đại số 11: cách đạo hàm, đạo hàm 

Bài 5 (trang 176 SGK Đại số 11): Giải phương trình f'(x) = 0, biết rằng:

Bài 5 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 5 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 176 SGK Đại số 11): Cho f1(x) = …

Bài 6 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 6 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 176 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến của:

Bài 7 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 7 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11