Bài 4 (trang 64 SGK Đại số 11): Hai xạ thủ cùng bắn vào bia.

Bài 4 (trang 64 SGK Đại số 11): Hai xạ thủ cùng bắn vào bia. 

Bài 4 (trang 64 SGK Đại số 11): Hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Kí hiệu Ak là biến cố: “Người thứ K bắn trúng”, k = 1, 2.

a. Hãy biểu diễn các biến cố sau qua các biến cố A1, A2;

A: “Không ai bắn trúng”

B: “Cả hai đều bắn trúng”

C: “Có đúng một người bắn trúng”

D: “Có ít nhất một người bắn trúng”

b. Chứng tỏ rằng A = ; B và C xung khắc nhau.

Lời giải Bài 4 (trang 64 SGK Đại số 11): Hai xạ thủ cùng bắn vào bia. 

Ak là biến cố: “Người thứ k bắn trúng”

– A1 là biến cố : “Người thứ 1 bắn trúng”

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

– A2 là biến cố : “Người thứ 2 bắn trúng”

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11