Bài 4 bài 5 trang 29 sách giáo khoa Toán Đại số 11): Giải phương trình

Bài 4 trang 29 sách giáo khoa Toán Đại số 11): Giải phương trình 

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

 

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

=>sin 2x = sin (π/2 + k2π ) = 1, vi phạm điều kiện sin 2x ≠ 1, do đó ta loại nghiệm x = π/4 + kπ của phương trình cos 2x = 0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 5 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

<=> x – 15o = 30o + k180o, k ∈ Z

<=>x = 45o + k180o, k ∈ Z

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11