Bài 4 (trang 17 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng sin 2(x + kπ) = sin 2x

Bài 4 (trang 17 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng sin 2(x + kπ) = sin 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = sin 2x

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Bài 4 (trang 17 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng sin 2(x + kπ) = sin 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = sin 2x

Lời giải:

Ta có: sin 2x (x + kπ) = sin (2x + k2π) = sin 2x, (k ∈ Z)

Hàm số y = sin 2x là hàm số tuần hoàn với chu kì π và là hàm số lẻ.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Đồ thị:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11