Bài 4: Phép thử và biến cố: Bài 1 (trang 63 SGK Đại số 11): Gieo một đồng tiền 3 lần.

Bài 4: Phép thử và biến cố

Bài 1 (trang 63 SGK Đại số 11): Gieo một đồng tiền 3 lần.

a.Mô tả không gian mẫu.

b.Xác định các biến cố:

A:”Lần đầu xuất hiện mặt sấp”

B:”Mặt sấp xảy ra đúng một lần”

C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.

Lời giải  Bài 1 (trang 63 SGK Đại số 11): Gieo một đồng tiền 3 lần.

a.Không gian mẫu gồm 8 phần tử:

Ω = { SSS, NSS, SNS, NNS, NSN, SNN, NNN}

Trong đó SSS là kết quả “ba lần gieo đồng tiền xuất hiện mặt sấp”;

NSS là kết quả “lần đầu đồng tiền xuất hiện mặt ngửa, lần thứ hai, lần thứ ba xuất hiện mặt sấp”.

A:”Lần đầu xuất hiện mặt sấp”

A ={SSS, SSN, SNS, SNN}

B: “Mặt sấp xảy ra đúng một lần”

B = {NNS, SNS, SNN}

C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.

C = {SSN, NSS, SNS, NNS, NSN, SNN, NNN}