Bài 4 bài 5 (trang 83 SGK Đại số 11):Tính S1, S2, S3

Bài 4 bài 5 (trang 83 SGK Đại số 11):Tính S1, S2, S3

Bài 4 (trang 83 sách giáo khoa Đại số 11):Tính S1, S2, S3

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

a.Tính S1, S2, S3

b.Dự đoán công thức tính tổng Sn và chứng minh bằng quy nạp.

Lời giải Bài 4 (trang 83 SGK Đại số 11)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Ta chứng minh đẳng thức (1) bằng quy nạp

Với n = 1 thì (1) đúng

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Vậy (1) đúng với n = k + 1, do đó đúng với mọi n ∈ N*

Bài 5 (trang 83 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh là n(n-3)/2

Lời giải  Bài 5 (trang 83 SGK Đại số 11)

Số đoạn thẳng (cả cạnh và đường chéo) trong một đa giác lồi n cạnh là Cn2 đoạn thẳng. Suy ra số đường chéo của đa giác lồi có n cạnh là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11