Bài 4 bài 5 trang 55 sách giáo khoa đại số 11 – Tổ hợp chỉnh hợp

Bài 4 bài 5 trang 55 sách giáo khoa đại số 11 – Tổ hợp chỉnh hợp 

Bài 4 (trang 55 SGK Đại số 11): Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau?

Lời giải bài 4 trang 55 sách giáo khoa

Số cách chọn 4 bóng đèn trong 6 bóng đèn C64 cách

Cứ 1 cách chọn như vậy ta có hoán vị của 4 bóng đèn tức là ta được P4 = 4! Cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn.

Vậy có C64 .4!=360 cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn.

Bài 5 (trang 55 SGK Đại số 11): Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:

a. Các bông hoa khác nhau?

b. Các bông hoa như nhau?

Lời giải bài 5 trang 55 sách giáo khoa đại số 11

a. Gọi 5 lọ hoa lần lượt là l1, l2, l3, l4, l5

Vì mỗi lọ cắm không quá một bông hoa vào l1, l2, l3 và l4, l5 không cắm thì ta được một cách.

Khi cắm 3 bông hoa vào l2, l3, l4 thì l1, l5 không cắm: được 1 cách

Cứ như vậy số cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ là một chỉnh hợp chập 3 của 5. Ta có:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

b. Vì 3 lọ bông hoa như nhau nên số cách cắm 3 bông hoa cho mỗi lọ là như nhau. Vậy số cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ là:Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11