Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 trang 157 sách giáo khoa 11

Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 trang 157 sách giáo khoa 11

Bài 4 (trang 156 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng hàm số:

Giải bài 4 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Không có đạo hàm tại điểm x = 0 nhưng có đạo hàm tại điểm x = 2.

Lời giải Bài 4 (trang 156 SGK Đại số 11)

Giải bài 4 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 5 (trang 156 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y=x^3.

a. Tại điểm (-1; -1);

b. Tại điểm có hoành độ bằng 2;

c. Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Lời giải Bài 5 (trang 156 SGK Đại số 11)

Giải bài 5 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 156 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến của hypebol y = 1/x

Bài 6 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 6 (trang 156 SGK Đại số 11)

Giải bài 6 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 6 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 Bài 7 (trang 157 SGK Đại số 11): Một vật rơi tự do theo phương trình s=1/2 gt2, trong đó g≈9,8m/s2 là gia tốc trọng trường.

a. Tìm vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ t (t = 5s) đến t+Δt, trong các trường hợp Δt=0,1s; Δt=0,05s; Δt=0,001s.

b. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t = 5s.

Lời giải  Bài 7 (trang 157 SGK Đại số 11):

Giải bài 7 trang 157 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11