Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng

Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng, biết:

a.u3 = 3 và u5 = 27

b.u4 – u2 = 25 và u3 – u1 = 50

Lời giải Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng

a. Ta có: un = u1qn-1

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Vậy q = ± 3.

+ Cấp số nhân (un) có công bội q có thể viết dưới dạng:

u1, u1q, u1q2,…,u1.qn-1

Với q = 3 ta có cấp số : 1/3 , 1, 3, 9, 27

Với q = – 3 ta có cấp số: 1/3 , -1, 3, -9, 27