Bài 3. Góc nội tiếp ( Bài tập tiếp )

Bài 20 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai đường tròn (O) và (O^’) cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng.

Lời giải

Giải bài 20 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 20 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 21 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O’) tại N (A nằm giữa M và N). Hỏi MBN là tam giác gì? Tại sao?

Lời giải

Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 21 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 22 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng ta luôn có:

MA2 = MB . MC

Lời giải

Giải bài 22 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 22 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 23 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng . Đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B. Đường thẳng thứ hai cắt (O) tại C và D. Chứng minh MA.MB = MC.MD.

Hướng dẫn: Xét cả hai trường hợp điểm M nằm bên trong và bên ngoài đường tròn. Trong mỗi trường hợp, xét hai tam giác đồng dạng.

Lời giải

Giải bài 23 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 23 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 24 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21 có độ dài AB = 40m, chiều cao MK = 3m. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung AMB

 

Giải bài 24 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 24 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 24 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 25 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Dựng một tam giác vuông, biết cạnh huyền dài 4cm và một cạnh góc vuông dài 2,5cm.

Lời giải

Giải bài 25 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Cách vẽ như sau:

– Vẽ đoạn thẳng BC dài 4cm.

– Vẽ nửa đường tròn đường kính BC.

– Vẽ dây AB (hoặc dây CA) dài 2,5cm.

Ta có tam giác thỏa mãn các yêu cầu của đề bài.

Bài 26 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa M của cung AB vẽ dây MN song song với dây BC.Gọi giao điểm của MN và AC là S.Chứng minh SM = SC và SN = SA.

Lời giải

Giải bài 26 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 26 trang 76 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9