Bài 2 (trang 97 SGK Đại số 11): Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết:

Bài 2 (trang 97 SGK Đại số 11): Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết:

Bài 2 (trang 97 SGK Đại số 11): Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 2 (trang 97 SGK Đại số 11): bài tập cấp số cộng

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Vậy số hạng đầu bằng 16 và công sai bằng – 3

Vậy cấp số cộng có số hoạng đầu là -17, công sai d = 2, hoặc số hạng đầu là 3, công sai là d = 2.