Bài 2 trang 46 sách giáo khoa Toán 11 đại số 11 (Tổ hợp xác suất)

Bài 2 trang 46 sách giáo khoa Toán 11 đại số 11 (Tổ hợp xác suất)

Bài 2 (trang 46 SGK Đại số 11): Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100?

Lời giải: Bài 2 (trang 46 SGK Đại số 11)

Đặt B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

+ Gọi số tự nhiên bé hơn 100 là a và cd

+ Số cách chọn chữ số a là 6 cách

+ Số cách chọn chữ số c là 6 cách

+ Số cách chọn chữ số d là 6 cách

+ Số cách chọn chữ số cd là 6.6 = 36 cách.

Theo quy tắc cộng thì số cách chọn thỏa yêu cầu bài toán là:

6 + 36 = 42 (số)