Bài 2 (trang 103 SGK Đại số 11): Cho cấp số nhân (un) với công bội q

Bài 2 (trang 103 SGK Đại số 11): Cho cấp số nhân (un) với công bội q

a.Biết u1 = 2, u6 = 486. Tìm q

b.Biết q = 2/3 , u4 = 8/21 . Tìm u1

c.Biết u1 = 3, q = -2. Hỏi số 192 là số hạng thứ mấy?

Lời giải Bài 2 (trang 103 SGK Đại số 11): 

a.Theo công thức un = u1.qn-1, thay n = 6 ta được:

u6 = u1q5 = 2.q5 = 486

q5 = 243 = 35 => q = 3

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

c.Biết u1 = 3, q = -2. Hỏi số 192 là số thứ mấy?

Ta có: un = u1.qn-1 = 192

qn-1 = 192/u1 = 192/3 = 64

(-2)n = – 128 = (-2)7 => n = 7

Vậy số 192 là số hạng thứ 7.