Bài 2 bài 3 trang 54 sách giáo khoa đại số 11

Bài 2 bài 3 trang 54 sách giáo khoa đại số 11

Bài 2 bài 3 trang 54 sách giáo khoa đại số 11 về hoán vị tổ hợp chỉnh hợp toán lớp 11

Bài 2 (trang 54 SGK Đại số 11): Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho mười người vào mười ghế kê thành một dãy?

Lời giải:

Vậy số cách sắp xếp chỗ ngồi cho mười người vào mười ghế kê thành một dãy là số hoán vị của 10 người.

P10 = 10! = 3.628.800

Bài 3 (trang 54 SGK Đại số 11): giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ cắm một bông)?

Lời giải:

Số cách chọn 3 bông hoa trong bảy bông là C73

Cứ 1 cách chọn 3 bông hoa thì ta được số cách cắm 3 bông hoa và 3 lọ là hoán vị 3 bông hoa đó: P3 = 3! = 6 (cách)

Vậy có C73 cách chọn 3 bông hoa thì có C73 .6 = 210 cách căm ba bông hoa và 3 lọ