Bài 2 bài 3 trang 28 sách giáo khoa toán đại số lớp 11

Bài 2 bài 3 trang 28 sách giáo khoa toán đại số lớp 11

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 2 (trang 28 SGK Đại số 11): Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin 3x và y = sin x bằng nhau?

Ta có: sin 3x = sin x

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 3 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

b.<=> cos 3x = cos 120o

<=>3x = ±12o + k360o , k∈ Z

<=>x = ±4o + k120o , k∈ Z