Bài 17, bài 18, bài 19 trang 109 sách giáo khoa đại số 11

Bài 17, bài 18, bài 19 trang 109 sách giáo khoa đại số 11

Bài 17 (trang 109 SGK Đại số 11): Cho cấp số nhân – 4, x, – 9. Hãy họn kết quả đúng trong kết quả sau:

A. x = 36

B. x = -6, 5

C. x = 6

D. x = -36

Lời giải Bài 17 (trang 109 SGK Đại số 11)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 18 (trang 109 SGK Đại số 11): Cho cấp số cộng (un). Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 18 (trang 109 SGK Đại số 11)

Ta có: un là cấp số cộng số hạng đầu u1, công sai d thì:

u90 + u210 = u1 + 89d + u1 + 209d = 2u1 + 298d = 2(u1 + 149d)

Vậy u90 + u210 = 2u150.

Chọn đáp án B.

 Bài 19 (trang 109 SGK Đại số 11): Trong các dãy số cho bởi các công thức truy hồi sau, hãy chọn các dãy số là cấp số nhân:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải  Bài 19 (trang 109 SGK Đại số 11)

(un) là cấp số nhân với công bội q, ta có công thức truy hồi;

un+1 = un.q với n ∈ N*

Ta có: un+1 =3 un công bội q = 3 và un = u1.qn-1

=> u1 = u1.q1-1 = – 1 => u1 = – 1.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Chọn đáp án B.