Bài 12, bài 13, bài 14, bài 15 trang 144 sách giáo khoa 11

Bài 12, bài 13, bài 14, bài 15 trang 144 sách giáo khoa 11

Bài 12 (trang 144 SGK Đại số 11):

Giải bài 12 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 12 (trang 144 SGK Đại số 11:

Giải bài 12 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 13 (trang 144 SGK Đại số 11):

Giải bài 13 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 13 (trang 144 SGK Đại số 11:

Giải bài 13 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 15 (trang 144 SGK Đại số 11): Cho phương trình -4x3 + 4x- 1 = 0 (1)

Mệnh đề sai:

Giải bài 15 trang 144 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 15 (trang 144 SGK Đại số 11):

Đặt f(x) = -4x3 + 4x- 1

Xét f(-2) = -4. (-2)3 + 4.(-2) – 1 > 0

f(1)=-1<0

f(-2).f(1) <0

f(x) là hàm đa thức, liên tục trên R.

phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc(-2; -1)

f(x) có ít nhất một nghiệm thuộc (- ∞; 1)

Vậy mệnh đề B sai.