Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): bài tập cấp số cộng

Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầy và công sai của nó.

 Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Lời giải Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): bài tập cấp số cộng

a.Vì un = 5 – 2n nên u1 = 5 – 2 = 3

giả sử n ≥ 1, xét hiệu sau:

un+1 – un = 5 – 2(n + 1) – 5 + 2n = -2

=> un+1 = un – 2

Vậy (un) là cấp số cộng với công sai d = – 2

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

giả sử n ≥ 1, xét hiệu sau:

un+1 – un = 3n+1 – 3n = 3n . 3 – 3n = 2.3n => un+1 = un.2 ≠ un + d

Vậy (un) không phải là cấp số cộng vì không xác định được công sai.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11