Bài 1 bài 2 (trang 92 SGK Đại số 11):Lý thuyết và bài tập dãy số

Lý thuyết và bài tập dãy số 

Bài 1 (trang 92 SGK Đại số 11): Viết năm số hạng đầu của dãy số có số hạng tổng quát un cho bởi công thức:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải: Bài 1 (trang 92 SGK Đại số 11)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11