Bài 1 trang 46 sách giáo khoa Toán 11 đại 11 -tổ hợp xác suất

Bài 1 trang 46 sách giáo khoa Toán 11 đại 11 -tổ hợp xác suất

Bài 1 (trang 46 SGK Đại số 11): Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

a.Một chữ số

b.Hai chữ số.

c.Hai chữ số kháu nhau?

Lời giải:

a.Đặt A = {1, 2, 3, 4}

+ Gọi số có 1 chữ số là a

+ a có 4 cách chọn.

Vậy có 4 cách chọn số một chữ số.

b. Gọi số có 2 chữ số là ab

+ a có 4 cách chọn

+ b có 4 cách chọn

Vậy theo quy tắc nhân ta có: 4.4 = 16 (số)

c. Một số tự nhiên có hai chữ số khác nhau lập từ 4 chữ số trên có thể lập bằng cách chọn chữ số hàng chục: 4 cách.

Sau khi chọn chữ số hàng chục thì còn 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

Vậy có 4.3 = 12 số tự nhiên có hai chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số trên.