Bài 1, bài 2, bài 3 (trang 156 SGK Đại số 11)

Bài 1, bài 2, bài 3 (trang 157 SGK Đại số 11)

Bài 1 (trang 157 SGK Đại số 11): Tìm số gia của hàm số f(x) = x3, biết rằng:

a.x0 = 1; Δx = 1;

b.x0 = 1; Δx = -0,1;

Lời giải Bài 1 (trang 157 SGK Đại số 11)

Số gia của hàm số được tính theo công thức:

Δy = f(x) – f(x0) = f(x0 + Δx) – f(x0)

a. Δy = f(1 + 1) – f(1) = f(2) – f(1) = 23 – 13 = 7

b. Δy = f(1 – 0,1) – f(1) = f(0,9) – f(1) = (0,9)3 – 13 = -0,271.

Bài 2 (trang 156 SGK Đại số 11):

Giải bài 2 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 2 (trang 156 SGK Đại số 11):

Giải bài 2 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 3 (trang 156 SGK Đại số 11): Tính ( bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số tại các điểm đã chỉ ra:

Bài 3 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 3 (trang 156 SGK Đại số 11):

y=x2 +x tại x0=1

*Giả sử Δx là số gia của đối số tại x0=1. Ta có:

∆Δy=f(x0+Δx)-f(x0 )=f(1-Δx)=f(1)

=(1+Δx)2 +(1+Δx)-(12 +1)

=Δx(3+Δx)

* Δx/Δy=3+x

* limΔx/Δy=lim(3-Δx)=3(vớiΔx →0)

 Giải bài 3 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 3 trang 156 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11