Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 176 sách giáo khoa toán 11: đạo hàm

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 176 sách giáo khoa toán 11: đạo hàm, cách tính đạo hàm

Bài 1 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm các đạo hàm sau:

Bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 1 (trang 176 SGK Đại số 11)

Giải bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 1 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 2 (trang 176 SGK Đại số 11):

Giải bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 2 trang 176 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11