80 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số – Mẫn Ngọc Quang

80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số y = f'(x) – Nguyễn Chiến

 

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = x^3 – 3x^2 (C). Cho các mệnh đề:
(1) Hàm số có tập xác định R
(2) Hàm số đạt cực trị tại x = 0; x = 2
(3) Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; 0) ∪ (2; +∞)
(4) Điểm (0; 0) là điểm cực tiểu
(5) yCĐ – yCT = 4
Có bao nhiêu mệnh đề đúng?
+ Cho hàm số y = x^3 – 3x^2 (C). Chọn số nhận định sai trong các nhận định sau:
(1) Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2), hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; 0); (2; +∞)
(2) Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0, hàm số đạt cực đại tại x = 2
(3) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x0 = 1 là y = 3x – 5
+ Cho hàm số y = (2x + 1)/(x + 1) có đồ thị (C). Cho các mệnh đề:
(1) Hàm số đồng biến trên toàn tập xác định D = R\{1}
(2) Hàm số không có cực trị
(3) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là y = 2, tiệm cận ngang là x = -1
(4) Đồ thị hàm số đối xứng nhau qua giao của hai tiệm cận I(-1; 2)
Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Download đầy đủ 80 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số tại đây.