Phương trình – hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Phương trình  – hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

1. hệ phương trình bậc nhất hai ẩn :

\begin{cases}a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}

Cách giải :

 • Phương pháp thế.
 • Phương pháp đại số…

2. hệ phương trình bậc nhất ba ẩn :

\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3 \end{cases}

 Cách giải :

Dùng Phương pháp đại số đưa hệ phương trình dạng tam giác.

\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z=C_1 \\ B_2y+C_2z=D_2 \\ C_3z=D_3 \end{cases}

==============================================================

BÀI TẬP SGK CB :

BÀI 5 :

a)

(*):\begin{cases}  x+3y+2z=8(1)\\  2x+2y+z=6(2)\\  3x+y+z=6(3) \end{cases}

GIẢI.

BƯỚC 1 :biến đổi các hệ số của x thành số 0.(1)  không thay đổi.(II) : -2.(1) + (2) :(III) : -3.(1) + (3) : (*)\Leftrightarrow \begin{cases}x+3y+2z=8(1)\\  0x-4y-3z=-10(II)\\  0x-8y-5z=-18(III) \end{cases}
BƯỚC 2 :biến đổi các hệ số của y thành số 0.(1)  không thay đổi.(a) : -1.(II)(b) : 2.(a) + (III) : (*)\Leftrightarrow \begin{cases}x+3y+2z=8(1)\\  0x+4y+3z=10(a)\\  0x-0y+z=2(b) \end{cases}
BƯỚC 2 :tính x, y , z.(b) tìm z.Thế z vào (a) tìm yThế y, z vào (1) tìm x (*) \Leftrightarrow\begin{cases}x=1 \\ y=1\\z=2\end{cases}