Dạng toán tìm căn bậc hai của một số

Tìm căn bậc hai số học của một số

A. Phương pháp giải

Dựa vào định nghĩa căn bậc hai số học của một số không âm:

chu-de-1 (1)

B. Ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm căn bậc hai số học rồi tìm căn bậc hai của:

a, 121

b, (-5/6)2

Lời giải:

a, Ta có √121 = 11 vì 11 ≥ 0 và 112 = 121.

Do đó 121 có hai căn bậc hai là 11 và -11.

vi-du-1

Ví dụ 2:

Tính giá trị biểu thức 

vi-du-2
Lời giải:

a) Ta có

√0,09 + 7√0,36 – 3√2,25 = 0,3 + 0,7. 0,6 – 3. 1,5 = 0,3 + 4,2 – 4,5 = 0
b)

giai-vi-du-2

 

C. Bài tập tự luận

Bài 1:

Tìm căn bậc hai số học của:

1. 0,25

2. 0,81

3. 5

4. -9

5. 0

Hướng dẫn giải

1. √0,25 = 0,5.

2. √0,81 = 0,9.

3. √5 = √5.

4. Vì -9 < 0 nên không tồn tại căn bậc hai của -9.

5. √0 = 0.